Veřejný závazek

Nahoru

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Služba: Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona 108/2006 Sb.

Poslání
Posláním Adámkové vily, Domova se zvláštním režimem, z. ú. je poskytování sociální pobytové služby seniorům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a zajistit jim pocit bezpečí a jistoty.
Naše cíle
 • podporovat soběstačnost a samostatnost
 •  podporovat účast na společenských a kulturních akcích
 •  podporovat rodinné vztahy a kontakty s rodinnými příslušníky
 •  každý rok realizovat akce pro veřejnost a prezentovat zařízení široké veřejnosti

Poskytujeme
 •  celoroční ubytování včetně úklidu, žehlení a drobných oprav prádla
 •  celodenní stravování
 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 •  sociálně terapeutické činnosti
 •  aktivizační činnosti
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále poskytujeme základní sociální poradenství, nepřetržitou přímou péči, zprostředkováváme lékařskou péči a další externí a fakultativní služby: kadeřník, pedikér, návštěvy duchovních dle přání klienta.
Cílová skupina
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 •  osoby s chronickým onemocněním
 •  osoby s jiným zdravotním postižením
 •  senioři

Věkové rozpětí:
 • dospělí od 40 do 64let
 • mladší senioři od 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let
Kapacita
 37 lůžek v jedno až dvoulůžkových pokojích.

Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. 
má právo odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:
 • zařízení neposkytuje službu, o kterou osoba žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí této služby, a to v případě, že:
 • a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • d) z důvodů zajištění speciálních dietních požadavků (bezlepková, atd.).

Místo poskytování služby
Domov se zvláštním režimem Raškovice 28, 739 04 Pražmo

Zásady
 •  zachovávání lidské důstojnosti
 •  respektování individuálních potřeb klientů a podpora v uplatňování vlastní vůle
 •  empatický přístup
 •  otevřenost, komunikace
 •  profesionalita pracovníků

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění platných předpisů.  
Je to náš veřejný závazek.


Platnost od 01. 01. 2021
V Raškovicích dne: 01. 01. 2021
Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky zařízení.

Schválil:
Lenka Janečková
ředitel společnosti