Veřejný závazek

Nahoru
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 
Dle zákona 108/2006, zákon o sociálních službách, § 39 Osobní asistence

Naše Poslání:

Osobní asistence Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú podporuje klienty služeb z obcí Raškovice, Morávka, Pražmo, Krásná, Vyšní Lhoty, Nošovice, Dobratice v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí. Služba osobní asistence pomáhá se vším, co člověk pro své postižení nemůže zvládnout sám, s cílem umožnit mu žít plnohodnotný život.

Cílová skupina:

Lidé těchto obcí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu,    
        
 • osoby s chronickým duševním onemocněním 
 • osoby s chronickým onemocněním 
 • osoby s jiným zdravotním postižením 
 • senioři 

Věková struktura cílové skupiny: 

 • dospělí (27 – 64 let) 
 • mladší senioři (65 – 80 let) 
 • starší senioři (nad 80 let) 

Oblast působnosti služby jsou obce:

Raškovice, Morávka, Pražmo, Krásná, Vyšní Lhoty, Nošovice, Dobratice

Poskytované služby:

Osobní asistence je službou terénní, je tedy realizována v domácnosti klienta, resp. v místě jeho pobytu. Průběh služby závisí na představách a zájmu klienta, na jeho soběstačnosti, zdravotním stavu a rodinném zázemí (průběh služby je přizpůsoben schopnostem, potřebám a zvyklostem klienta). Motivujeme a podporujeme klienta v co nejvyšším využívání vlastního potenciálu a přirozeného místního společenství.

Typy osobní asistence:

Sebeurčující: klient služby sám organizuje a řídí osobní asistenci, rozsah a charakter služby, práci jednotlivých asistentů. Může se tak cítit svobodnějším a nezávislejším. Osobní asistent zde kompenzuje zdravotní postižení klienta a osobní asistent vykonává úkony, které by si klient, kdyby byl zdravý, zajišťoval sám.
Řízená: za klienta rozhodují a přebírají odpovědnost zákonní zástupci. 

Základní činnosti:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • Pomoc při osobní hygieně, 
 • Pomoc při zajištění stravy,
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení)

Rozsah poskytovaných služeb:

Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hod (běžná pracovní doba).
V sobotu, neděli a ve svátek, případně v pracovní dny mimo běžnou pracovní dobu může být asistence poskytnuta po dohodě mezi poskytovatelem a klientem.

Ceník osobní asistence:

Klient hradí péči dle aktuálního ceníku Osobní asistence, který je uveden na webových stránkách www.adamkovavila.cz 

Jak požádat o službu:

Vedoucího služby nebo sociálního pracovníka můžete kontaktovat telefonicky nebo mailem osobniasistence@adamkovavila.cz socialni@adamkovavila.cz, a také po předchozí domluvě osobně v běžnou pracovní dobu (po-pá 8 - 14 hod.).
 
Platnost od 01. 05. 2021
V Raškovicích dne: 01. 05. 2021
Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky zařízení.

Schválila:
Lenka Janečková
ředitelka ústavu