Veřejný závazek

Nahoru

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Služba: Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona 108/2006 Sb.

Naše poslání:

Posláním Adámkové vily, Domova se zvláštním režimem, z. ú. je poskytování sociální pobytové služby seniorům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a zajistit jim pocit bezpečí a jistoty.

Naše cíle:

 • podporovat soběstačnost a samostatnost;
 • podporovat účast na společenských a kulturních akcích;
 • podporovat rodinné vztahy a kontakty s rodinnými příslušníky;
 • každý rok realizovat akce pro veřejnost a prezentovat zařízení široké veřejnosti.

Poskytujeme:

 •  celoroční ubytování včetně úklidu, žehlení a drobných oprav prádla;
 •  celodenní stravování;
 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 •  sociálně terapeutické činnosti;
 •  aktivizační činnosti;
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Dále poskytujeme základní sociální poradenství, nepřetržitou přímou péči, zprostředkováváme lékařskou péči a další externí a fakultativní služby: kadeřník, pedikér, návštěvy duchovních dle přání klienta.

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním;
 • osoby s chronickým onemocněním;
 • osoby s jiným zdravotním postižením;
 • senioři.

Věkové rozpětí:

 • dospělí od 40 do 64let;
 • mladší senioři od 65 – 80 let;
 • starší senioři nad 80 let.

Kapacita:

 • 37 lůžek v jedno až dvoulůžkových pokojích.

Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. má právo odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu 
zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby může být odmítnut z důvodů:

naplněné kapacity zařízení: 
zájemce o službu je zařazen do seznamu žadatelů o sociální službu a po uvolnění kapacity je vyzván k nástupu, pokud i nadále splňuje podmínky pro přijetí do Domova se zvláštním režimem; 

neposkytování sociální služby, o kterou zájemce žádá: 
zájemce není cílovou skupinou našeho zařízení. V případě nesplnění požadavku na cílovou skupinu, podání informací o jiném typu sociální služby, popřípadě kontakty na tuto službu;

poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje jestliže: 
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení; osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. 

Místo poskytování služby:

Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem , z.ú., Raškovice 28, 739 04 Pražmo

Zásady:

 •  zachovávání lidské důstojnosti;
 •  respektování individuálních potřeb klientů a podpora v uplatňování vlastní vůle;
 •  empatický přístup;
 •  otevřenost, komunikace;
 •  profesionalita pracovníků.
Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění platných předpisů.  

Platnost od 01. 01. 2021
V Raškovicích dne: 01. 01. 2023
Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky zařízení.

Schválil:

Lenka Janečková
ředitel společnosti