Co nabízíme našim klientům

Nahoru
a) Ubytování včetně úklidu, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení, žehlení. Naši uživatelé jsou ubytováni ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny postelí, nočním stolkem, jídelním stolem. Většina pokojů má vlastní sociální zařízení. Kapacita zařízení je 37 osob.
 
b) Stravování - zajišťujeme celodenní stravu, včetně dietního stravování.
 
c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj.: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 
d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj.: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.
 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
  
f) Aktivizační činnosti - našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 
g) Podpora při komunikaci uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.


V rámci domova je poskytována také ošetřovatelská a rehabilitační péče v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Jako poskytovatel sociálních služeb poskytujeme také základní sociální poradenství, které je poskytováno bezplatně.
 
Fakultativní služby:
Uživatelé si mohou nad rámec základních služeb objednat za úhradu fakultativní služby. Za písemně objednanou fakultativní službu např. (kadeřnice, pedikérka)  hradí uživatel vždy, kdy obdrží doklad o vyúčtování. Seznam fakultativní služeb spolu se sazebníkem je k dispozici uživatelům na vyhrazených místech nebo u vedoucí provozního úseku nebo na vyžádání u pověřených pracovníků.

Jak službu poskytujeme

Našim uživatelům poskytujeme jednotlivé činnosti v návaznosti na jejich schopnosti, možnosti a přání.
Individuální plánování v naší organizaci vychází:
1. Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho novelizace.
2. Z vyhlášky č. 505/2006 Sb., prováděcí vyhláška zákona o sociálních službách.
3. Z poslání a cílů zařízení.
4. Z ostatních standardů kvality poskytovaných služeb a vnitřních předpisů našeho
zařízení.

Individuální plánování
Je podstatnou zásadou a povinností sociální služby. Jedná se o systematický proces, při kterém jsou zjišťovány osobní cíle v průběhu poskytovaných služeb. Na základě těchto zjištění je naplánován konkrétní způsob a forma naplňování osobních cílů.
Pracovník (klíčový pracovník) s uživatelem popřípadě s rodinnými příslušníky či jinými blízkými osobami vypracovávají individuální plán poskytování sociálních služeb tak, aby byly naplňovány osobní cíle, přání, uživatele podle jeho možností a schopností. V závislosti na dohodnutém cíli je pak naplánován postup, jakými způsoby bude cíle dosaženo.

Osobní cíl
Je to, čeho chce uživatel dosáhnout pomocí sociální služby. Musí se vycházet z představ, požadavků, přání a možností uživatele. Stanovený cíl by měl být reálný ve velikosti i časové dostupnosti, významný pro uživatele a konkrétní.
Individuální plán
Je jedinečný pro každého uživatele a provází jej po celou dobu jeho pobytu v zařízení. Definuje způsob a rozsah poskytovaných služeb, jejichž cílem je naplnit osobní cíle uživatele. Jedná se o dokument, který provází každodenní život uživatele a umožňuje uživateli podílet se na plánování poskytovaných služeb. Je zaměřen na uživatelovy potřeby a osobní cíle, přednosti, zájmy a talent, udržení dovedností, přání a individuální možnosti. Metody práce s uživatelem v rámci individuálního plánování jsou voleny s ohledem na jeho fyzické a psychické možnosti a na způsob života před nástupem do zařízení. Metody práce počítají i se spoluprací rodiny, přátel. Může být zapojen i odborník např. psychiatr, psycholog nebo supervizor. K vypracování individuálního plánu uživatele dochází až po jeho adaptaci na změněné prostředí do 3 měsíců od nástupu do zařízení. Uživatelé mohou své osobní potřeby v průběhu služby přehodnocovat, mají možnost měnit své osobní cíle. Osobních cílů může být i několik, nebo pouze jeden. Uživatel cíl nemusí mít. Při plánování služeb vnímáme uživatele jako partnera, nikoli jako objekt péče.

Adaptační proces
V rámci adaptačního procesu je uživatel seznámen s chodem zařízení, seznamuje se s životem v domově se zvláštním režimem, s ostatními uživateli a naší nabídkou aktivit. Proces adaptace uživatele je podporován formou individuálních návštěv a rozhovorů. Během návštěv je prioritou navázat kontakt s uživatelem, zjišťují se zájmy, schopnosti a možnosti uživatele, vztahy s rodinou, přáteli, možní známí v zařízení a očekávání, která má uživatel od pobytu v našem zařízení.

Výsledkem tohoto procesu je adaptace uživatele, a to v co největší možné míře, vytvoření jeho individuálního plánu poskytování služeb a stanovení jeho osobních cílů, popř. určení termínu jejich dosažení.
Adaptační schopnosti mohou klíčovým pracovníkům pomoci v sestavování individuálního plánu u
jednotlivých uživatelů.

Komunikace
Schopnost pochopit a vyjádřit informaci pomocí mluveným slovem, psaným slovem aj. nebo neverbálním projevem (výraz tváře, pohyby těla, gesta, dotyky aj.). Schopnost pochopit, přijmout či vyjádřit požadavek, pocit, pozdrav, připomínku aj.

Sebeobsluha
Potřeba a míra schopnosti zvládnout samostatně či s dopomocí základní úkony sebeobsluhy, jako jsou strava, toaleta, oblékání, hygiena aj.
Sociální oblast

Uvědomování si jiných osob a jejich přijetí, udržování přátelství, navazování mezilidských vztahů, schopnost pochopení pojmů aj.

Péče
Péče o osobní věci, rozvržení dne aj.

Používání obecných zdrojů
Schopnost chůze po chodníku, přecházení místních komunikací, schopnost vyřizování vlastních záležitostí apod. Schopnost řešení problémů ve známém i neznámém prostředí apod.

Zdraví a bezpečnost
Péče o vlastní zdraví, schopnost jednání s neznámými lidmi, hledání pomoci, aj.

Použitelnost vědomostí
Psaní, čtení, počítání, vědomosti o rodině aj.

Volný čas
Rozvíjení aktivizačních zájmů a zálib podle vlastní svobodné volby respektem ke zvyklostem