Ceník služeb

Nahoru

Ceník

Domov se zvláštním režimem

Stručný popis konkrétních nabízených činností a úkonů sociální služby pro konkrétní sociální službu, včetně stanovených úhrad za jednotlivé úkony

Základní činnosti a úkony péče jsou nabízeny a prováděny v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb. v platném znění o sociálních službách § 50 a hrazeny dle přiznaného příspěvku na péči. Každý z klientů má zpracován individuální plán péče, kde jsou zaznamenávány všechny prováděné úkony. Pro větší přehlednost a možnost kontroly ze strany klientů, opatrovníků nebo zmocněnce jsou úkony péče zpracovány v návaznosti na výši příspěvku péči v tabulkách, které jsou dostupné na jednotlivých úsecích domova se zvláštním režimem. Úhrada za ubytování a stravu je stanovená podle počtu dnů v daném měsíci. Uvedené částky jsou platné od data schválení sociální registrace.

Ceník pro pobytové služby

UBYTOVÁNÍ
v ceně jsou zahrnuty i provozní náklady související s poskytnutím ubytování  280 Kč              
 
STRAVA
v ceně jsou zahrnuty i provozní náklady související s přípravou stravy
 
 typ stravy  Cena
 Diabetická a normální strava   235 Kč
 sazebník za jednotlivá jídla  
 snídaně  54 Kč
 oběd  105 Kč
 přesnídávka, svačina  22 Kč
 Večeře a druhé večeře u diabetiků  54 Kč

Služby, které jsou poskytovány zdarma


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Aktivizační činnosti:
 1. volnočasové a zájmové aktivity,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Základní sociální poradenství

Zdravotní služby


Zdravotní služby předepsané lékařem jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, tedy pro uživatele zdarma vyjma běžných doplatků za léky, inkontinenčních pomůcek a dalších potřeb. Doplatky hradí uživatel sám ze svých příjmů.

Všechny služby jsou hrazeny měsíčněměsíčně do 15. dne v následujícím měsíci..

Nad rámec této úhrady se uživatel zavazuje hradit všechny fakultativní úkony dle platného ceníku, které si v průběhu poskytování služby objednal.

Doplatky za léky a inkontinenční pomůcky zakoupené nad předepsanou výši lékařem, se hradí dle aktuálního ceníku dodavatele.

Fakultativní služby

 

  Rozsah služby  Cena
Platba za provedenou pedikúru (přístrojová suchá)
Platba za kadeřnické služby
Za výkon služby
Dle aktuálního ceníku dodavatele
úkon
Platba za užívání vlastního elektrického spotřebiče na pokoji + revize za spotřebu energie / měsíčně  ks / 50 Kč
Platba za užívání vlastního rozhlasového přijímače a TV přijímače na pokoji  měsíčně Dle platných koncesionářských poplatků pokud není dle zákona od poplatku osvobozen
Internet připojení měsíčně 200,- Kč
Výjezd klienta naší dopravou na lékařské ošetření, na vlastní žádost za cestu – dle počtu najetých km
(18 Kč/km)

Platnost od 01. 01. 2023
V Raškovicích dne: 01. 01. 2023

Schválil:  
Lenka Janečková
ředitel ústavu
Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú.